images/logo1.png

اطلاعات فنی

اثر پارامترهای جوشکاری زیر پودری

پارامترهای جوشکاری زیر پودری


 1. جریان جوشکاری موثرترین پارامتر در جوش زیر پودری است. مقدار آمپر بر سه عامل زیر اثر:
  نرخ ذوب شدن سیم
  عمق نفوذ
  مقداری از فلز پایه ( قطعه) که ذوب میشود

  در شکل زیر اثر افزایش جریان (آمپر) را بر روی شکل جوش میتوان دید.


 2. ولتاژ
  مقدار ولتاژ نسبت مستقیم با طول قوس دارد. ولتاژ اثر خیلی زیادی بر روی مقدار سیمی که ذوب میشود ندارد اما بر روی شکل گرده جوش اثر زیادی دارد. هرچه ولتاژ بیشتر شود گرده جوش پهن تر میشود و سطح جوش مسطح تر میگردد، در حالیکه عمق جوش کمتر میشود.

  در شکل زیر اثر تقریبی ولتاژ را بر روی شکل جوش میتوان دید.


 3. سرعت جوشکاری
  با هر ترکیبی از آمپر و ولتاژ، سرعت بطور کلی اثرات زیر را دارد:
  با افزایش سرعت ، مقدار حرارت ورودی به قطعه کمتر میشود.
  هرچه سرعت بیشتر شود ، گرده جوش کوچکتر میشود.
  هرچه سرعت بیشتر شود ، مقدار نفوذ کمتر میشود
  اگر سرعت بیش از مقدار لازم زیاد باشد ، امکان دارد که بریدگی لبه جوش (Under Cut) بوجود بیاید.

  هرچه سرعت کمتر شود ، مقدار حرارت ورودی به قطعه بیشتر میشود و گرده جوش بزرگتر و نفوذ بیشتر میشود . گرده جوش بیش از حد بزرگ و حرارت ورودی خیلی بالا باعث میشود که چقرمگی جوش کم شده و مقدار انرژی ضربه پایین تر بیاید.


 4. فاصله انتهای نازل تا محل جوش ( stick out)
  سیم جوشکاری ،جریان را در جائیکه از نازل بیرون می آید تا ناحیه جوش انتقال میدهد. مقدار این فاصله که از آن به عنوان stick out یاد میشود ، یکی از پارامترهای جوشکاری زیر پودری است و باید مقدار آن در WPS مشخص باشد.مقدار این فاصله معمولا حدود 20 تا 40 میلی متر است.( حدود 10برابر قطر سیم جوشکاری مورد استفاده) . هرچه این فاصله طولانی تر شود ، سیم جوش سریعتر و بیشتر ذوب میشود. فاصله بیش از حد میتواند باعث نفوذ کمتر و انحراف سیم از ناحیه جوش بشود.
  شکل زیر اثر این فاصله را نشان میدهد.


 5. ضخامت و پهنای پودر جوش ریخته شده بر روی ناحیه جوش
  اگر ضخامت پودر جوشکاری بیش از حد زیاد باشد ، ممکن است گازهای تولید شده فرصت فرار پیدا نکنند و در نتیجه باعث ایجاد سطح جوشی بسیار ناهموار گردند.ضخامت کم پودر(یا پهنای کم آن) نیز باعث میشود تا هوای محیط به ناحیه جوشکاری برسدکه در ای صورت جرقه زدن جوش و پاشش مذاب را خواهیم داشت. سطح جوشکاری در این حالت نیز بد است و ممکن است متخلخل باشد (porosity). مقدار تقریب ضخامت مناسب حدود 30 میلی متر است اما برای هر WPS یک ضخامت پودر مناسب وجود دارد. برای پیدا کردن مقدار آن میتوان به آهستگی میزان ضخامت را بالا برد تا جائیکه جرقه زدن و پاشش جوش متوقف شود.


 6. زاویه و محل قرار دادن سیم جوش
  محل قرار دادن سیم جوش در هر پاس اثر زیادی روی چیدن لایه های جوشکاری روی هم دارد. محل درست قرار دادن سیم در اثر تجربه و تکرار بدست می آید. زاویه سیم نیز روی شکل و میزان نفوذ جوش اثر خواهد داشت.


نمایندگی ها

Tip Tig
ESAB
AXXAIR
Fontargen
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...